INVT

Bạn cần tìm kiếm sản phẩm của mình?

Chọn bộ lọc bên dưới giúp lọc nhanh sản phẩm tìm kiếm

Giá
Dưới 500.000 500.000 - 1.000.0000 1.000.000 - 5.000.0000 5.000.000 - 10.000.0000 10.000.000 - 15.000.0000 Trên 15.000.0000
Điện áp
380VDC48DC243P 400V3P 220V1P/3P220V1P/3P 220V1P 220V
Công suất
64kW55kW45kW35kW30kW25kW18kW15kW11kW7.5kW5.5kW4.4kW0.4kW0.2kW0.1kW37kW22kW3.0kW2.0kW1.5kW1.0kW0.75kW400kW315kW200kW160kW90kW250kW132kW110kW220kW185kW75kW18.5kW250-400kW200-220kW132-160kW37-110kW220-250kW160-220kW90-110kW45-75kW45-55kW30-37kW15-22kW22-350kW132-315kW185-220kW18.5-55kW11-55kW
Dòng định mức
156A123A110A75A60A45A38A30A26A22A18A13A
Định mức dòng vào
9.2A4.6A113A93A76A45.4A31A22.7A15.5A11.3A9.1A6.2A4.1A3.1A2.1A16.5A11.2A7.5A5.6A9.1/3.7A6.8/2.8A3.6/1.5A1.8/0.8A0.9/0.4A6.8A3.6A1.8A0.9A201A168A139A128A98A80A70A51A47A40A32A25A19.5A13.5A21A17A11A7.7A5A3.7A28.7A22.3A15.6A12.2A8.8A6.5A4.5A16A11.6A7A24.3A18A890A840/890A715/840A625/715A580/625A500/580A460/500A430/460A385/430A345/385A310/345A265/310A201/265A168/201A139/168A128/139A98/128A80/98A64/80A51/64A45/51A40/45A32/40A25/30A19.5/23A13.5/19.5A5.8/11A5.0/5.8A715A625A610A545A485A430A385A310A265A225A190A160A94A56A5.8A5.0A800A745A660A655(600)A605(550)A540(485)A465(444)A430(411)A385(368)A335(320)A310(296)A278(235)A240(205)A200(171)A177(149)A142(117)A108(101)A90(69)A75(56)A54(54)A46(46)A44(44)A35(35)A27(27)A20(20)A15(15)A6(6)A5(5)A610/625A545/610A485/545A430/485A310/385A225/265A190/225A160/190A94/128A80/94A70/80A56/70A47/56A40/47A25/32A19.5/25A3.4A181A163A132A112A81A71A43A24A15.7A9.3A7.1A4.3A3.2A15A9A4.9A2.7A1.9A920A835A670A620A580/620A410/460A370/410A330/370A290/330A240/290A210/240A160/210A140/160A105/140A90/105A76/90A62/76A46/62A38/46A35/38A26/35A20/26A15/20A10/15A181.0A163.0A132.0A112.0A81.0A71.0A56.0A43.0A31.0A21.0A17.0A11.0A23.0A14.2A
Định mức dòng ra
15A7.5A134A112A90A66A50A33A25A16A12A8.5A6.5A4.5A3.5A16.5A13A10A7.6A5A3.3A1.8A1.3A2.8A215A180A150A115A92A75A60A45A38A32A18.5A14A9.5A30A20A4.2A2.5A5.5A3.7A860A820/860A720/820A650/720A600/650A530/600A480/530A425/480A380/425A340/380A305/340A260/305A215/260A180/215A150/170A115/150A92/115A75/92A60/75A45/60A38/45A32/38A25/32A18.5/23A14/17A9.5/12.5A5/7A3.7/5A720A650A600A530A480A425A380A305A260A820A460A330A250A17A5.0A305/380A150/180A18/5/25A14/18/5A9.5/14A190A160A130A110A80A70A55A42A7A11A1.6A950A690A640A600/640A520/600A470/520A415/470A380/415A300/340A250/300A210/250A176/210A150/176A110/150A90/110A75/90A37/45A32/37A17/25A13/17A9/13A190.0A7.0A
Loại ngõ ra
RelayTransistorDigital
Số lượng I/O
16DI/16DO36DI/24DO24DI/16DO16DI/14DO14DI/10DO10DI/6DO24DI/24DO12DI/8DO8DI/6DO10DI/10DO16DO16DI8DI/8DO32DI/32DO20DI/12DO
Hãng
INVT
Kích thước màn hình
10.4 inch7 inch5.6 inch15.6 inch10.2 inch4.3 inch
Độ phân giải
800x600 pixel800x480 pixel320x234 pixel1920x1080 pixel1024x600 pixel480x272 pixel
Định mức dòng DC
400A300A190A152A86A52A417A333A267A220A183A150A96A77A51A37A90A30A238A209A176A126A105A71A366A308A128A64A32A26A19A13A
Định mức dòng AC
330A230A152A122A68A42A266A213A176A145A120A75A60A40A30A72A24A190A167A140A100A84A56A292A246A50A25A20A15A10A
Thời gian bảo hành
24 tháng
Size
2*I2*HIHGFEDCB
Đã chọn:

Hiển thị 1–20 của 437 kết quả